Privacy verklaring

STICHTING JA FOUNDATION PRIVACYVERKLARING

De Stichting JA Foundation (de “JA Foundation”) is een onafhankelijke organisatie die geld en goederen inzamelt voor kansarme kinderen en ondersteunt hiermee kleinschalige lokale projecten. De JA Foundation is daarbij afhankelijk van donaties en vrijwilligers. De JA Foundation onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs, vrijwilligers, partners en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met zorgvuldigheid behandeld.

 

Contactgegevens

 

De JA Foundation, gevestigd te Oosterhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

– Website: www.jafoundation.nl

– Email: info@jafoundation.nl

– Postadres: Herstraat 40, 4911 BE Den Hout

– Telefoonnummer: +31613371111

– KvK nummer: 58518371.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Wanneer u geld of zaken doneert, u vrijwilliger bent of anderszins contact heeft met de JA Foundation in het kader van haar activiteiten, verwerkt de JA Foundation persoonsgegevens. De JA Foundation gebruikt deze gegevens om haar statutaire taken en activiteiten uit te voeren. Tevens worden gegevens van betrokkenen en in het bijzonder van donateurs en vrijwilligers, gebruikt om hen te informeren over diverse activiteiten, initiatieven en projecten en om fondsen te werven.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam;

– Adresgegevens;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– Bankrekeningnummer/bankgegevens;

– Overige persoonsgegevens die u actief telefonisch, via de website of in correspondentie verstrekt, zoals bij uw aanmelding als donateur (waaronder mede begrepen voor de JA Club van 100) of in het kader van een periodieke schenkingsovereenkomst (ANBI contract).

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

De JA Foundation verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen op basis van uw toestemming respectievelijk op basis van het uitvoeren van een (donateurs)overeenkomst:

  • Het registreren, beheren en afhandelen van uw donatie;

  • Het verzenden van een nieuwsbrief of u anderszins op de hoogte te houden van onze activiteiten, initiatieven en projecten;

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is bij de uitvoering van onze activiteiten, initiatieven en projecten.

De JA Foundation verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

De JA Foundation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

De JA Foundation verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de correcte en rechtmatige uitvoering van haar activiteiten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor ondersteuning in het gebruik van onze geautomatiseerde systemen, het beheer van onze website en onze social media kanalen, maken we gebruik van een web beheerder. Wanneer u een vraag stelt via bijvoorbeeld één van onze social media kanalen, ziet onze webbeheerder de gegevens die u deelt in het bericht en de gegevens die u heeft gedeeld in uw social media profiel.  Met personen en bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht zoals banken en andere financiële instellingen, en die daarvoor niet jegens u een eigen verantwoordelijkheid dragen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hebben wij duidelijke en bindende afspraken gemaakt in een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor de vertrouwelijke behandeling en beveiliging van uw gegevens. De JA Foundation blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De betaalservice Mollie treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van donateurs aanmeldingen voor de JA Club van 100 ( lees hier de privacyverklaring van Mollie ).

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Anders dan functionele cookies om er voor te zorgen dat de website naar behoren werkt, gebruikt de JA Foundation geen cookies of vergelijkbare technieken. De JA Foundation maakt gebruik van de streamingdienst Vimeo op haar website voor het tonen van audiovisuele beelden ( lees hier de privacyverklaring van Vimeo ).

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de JA Foundation en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jafoundation.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens of indien u enige klacht heeft gerelateerd aan uw persoonsgegevens, kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

De JA Foundation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via info@jafoundation.nl.